Ochrana osobných údajov

Odoslaním formuláru dáva návštevník spoločnosti BRIKSON SLOVAKIA s. r. o. súhlas so spracovaním údajov osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci sa tiež zaväzuje poskytnúť správne osobné údaje potrebné pre účely spracovania objednávky. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

Pri spracovávaní osobných údajov Zákazníka sa riadime zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Prevádzkovateľ internetovej stránky prehlasuje, že všetky osobné informácie odovzdané kupujúcim sú dôverné a slúžia výlučne na naplnenie zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a nebudú poskytnuté tretím osobám. Výnimkou sú informácie potrebné na prepravu tovaru (meno, priezvisko, adresa, telefón pre kontakt dopravcu s Kupujúcim). Všetky osobné údaje sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu.

+421 908 429 250